Czym jest tDCS

Czym jest mikropolaryzacja mózgu?

MIKROPOLARYZAJCJA MÓZGU to przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS) jest nową, obiecującą techniką nieinwazyjnego, bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu, która ma zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z uszkodzeniami mózgowia i różnorodnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

Obraz kliniczny zaburzeń nie jest wyłącznie wynikiem patologii strukturalnej mózgu. Stanowi efekt dynamicznych zmian czynnościowych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych, reorganizujących się w odpowiedzi na pierwotne uszkodzenie. Neurologiczne objawy kliniczne wynikają również zakłócenia behawioralnej równowagi międzypółkulowej.

Prąd stały, zwany galwanicznym, o natężeniu 1-2mA i stałym kierunku powoduje neuromodulację ośrodków korowych, która może zostać utrwalona cykliczną powtarzalnością wzbudzeń. Elektrostymulacja takim prądem oznacza podawanie przez cały czas zabiegu jednego stałego bodźca elektrycznego, który przepływając przez daną część mózgu powoduje polaryzację tkanek i zmianę pobudliwości kory mózgowej. Stymulacja odbywa się z wykorzystaniem elektrody dodatniej (anody) i ujemnej (katody). Za pomocą elektrod terapeuta dostarcza słaby prąd do mózgu pacjenta oraz wytwarza pola elektryczne, które modulują aktywność neuronów. Stymulacja za pomocą anody ma charakter pobudzający (depolaryzacja), natomiast za pomocą katody hamujący (hiperpolaryzacja).

„Neurony, które aktywują się jednocześnie – łączą się ze sobą”

Donald Hebb

Zabieg mikropolaryzacji powoduje wytwarzanie silnych połączeń neuronalnych, przez co znacznie poprawia się funkcjonowanie całego mózgu oraz synchronizuje działalność półkul mózgowych. Zgodnie z modelami rywalizacji międzypółkulowej, mechanizmy poprawy funkcjonalnej u chorych poudarowych przypisywane są modulacji zakłóconych procesów hamowania międzypółkulowego.

 

 

.

Przezczaszkowej stymulacji prądem galwanicznym można poddawać korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową wpływając na funkcje percepcyjne, poznawcze i ruchowe oraz umożliwiając i przyspieszając efektywną rehabilitację chorych neurologicznie. Neuromodulacja prądem o stałym natężeniu może korzystnie modulować czynność zakłóconych obwodów neuronalnych, torować naturalne procesy samonaprawcze aktywując zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej a także promować trening  poznawczy (neurologopedyczny, neuropsychologiczny) oraz ruchowy (fizjoterapeutyczny).

Najlepszy efekt uzyskuje się przy połączeniu mikropolaryzacji przezczaszkowej z neurorehabilitacją zaburzonych funkcji, gdyż u podłoża polaryzacji i procesów uczenia behawioralnego leżą te same mechanizmy neuronalne a wywołana mechanicznie bierna modulacja kory przyspiesza i ułatwia uzyskanie maksymalnego efektu po neuro-treningu (logopedycznym, psychologicznym czy fizjoterapeutycznym).

Neuroplastyczność kompensacyjna (naprawcza) to odbudowa funkcjonowania mózgu po uszkodzeniu jego struktury (najczęściej w wyniku udaru), czyli przekierowywanie aktywności na nieuszkodzone drogi i niekiedy naprawa zniszczeń.